Motyli_raj

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Stanovy

STANOVY
občanského sdružení „
Pro záchranu motýlího ráje


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: Občanské sdružení „Pro záchranu motýlího ráje“.

2) Sídlem sdružení je adresa: Ždánice, Hrubá strana 794, PSČ 696 32.

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:
- ochrana přírody a krajiny, což je hlavním poslání sdružení,
- ochrana životního prostředí ,
- ochrana krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
- péče o kulturní krajinu a její rozvoj,

- environmentální osvěta pro děti, mládež i dospělé,

- propojování šetrného hospodaření se zájmy ochrany přírody,

- podpora činnosti šetrného zemědělského hospodaření.

čl. III
Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:
— praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí a dalšími orgány veřejné samosprávy a soukromoprávními subjekty včetně jiných sdružení se stejnými resp. podobnými cíly,
— poskytování servisních a konzultačních služeb, pomoci a poradenství,
— soustřeďování a poskytování informací
— osvětová činnost.
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 všech členů
na členské schůzi.

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká

— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení, podpis na oznámení musí být úředně ověřen,
— rozhodnutím 2/3 všech členů na členské schůzi o vyloučení,
— úmrtí člena sdružení nebo zánikem člena sdružení bez právního nástupce.

5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen,
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů, náplně a forem činnosti sdružení;

6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy,
— jednat v souladu s cíly sdružení.

7) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské či jiné příspěvky.

čl. V
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze,
— výbor a předseda sdružení,
— revizor sdružení.

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná
bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to písemně nejméně 1/4 členů sdružení,
a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny - pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení,
— rozhoduje o zániku sdružení – pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení,
— volí z členů sdružení výbor sdružení a revizora,
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu,
— přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena,
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období, zpravidla jednoho roku.

5) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, podepsaný zapisovatelem a ověřovatelem zápisu, tyto osoby jsou určeny volbou po zahájení jednání. Zápisy se archivují minimálně 5 let od data konání členské schůze.

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí prostou většinou všech členů výboru sdružení předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Ze schůze výboru se pořizuje zápis, podepsaný zapisovatelem
a předsedou výboru. Zápisy ze schůze se archivují minimálně 5 let od data konání schůze výboru.

3) Výbor sdružení
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení,
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, zprávu o hospodaření za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a návrh cílů další činnosti.

4) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby a předseda jsou funkcionáři oprávněnými jednat jménem sdružení, a to samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VIII
Revizor sdružení

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.

2) Připravuje revizní zprávy a k vyžádání výboru posudky hospodaření a rozpočtu; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX
Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací.

2) Příjmy tvoří dary, dědictví, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, služby). Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci týkající se finančního zajištění aktivit sdružení.

3) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a dle schváleného rozpočtu sdružení.

čl. X
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

čl. XI
Závěrečná ustanovení

1) Skutečnosti upravené těmito stanovy se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem sdružení dneNávrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky